Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Nyproduktion

Både nyproduktion och ombyggnation av bostadsrätter förutsätter, utöver byggkompetensen, en omfattande juridisk och ekonomisk kompetens för att investeringen ska bli lönsam och samtidigt följa regelverket. Vi på Jurideko hjälper till genom hela processen, från förstudier och ekonomiska planer till överlämnandestämman. De flesta av våra uppdragsgivare är mindre och medelstora byggbolag.

Affärsstruktur

Nyproduktion är kostsamt. Vi hjälper till att ta fram en lämplig struktur för att på bästa sätt kunna finansiera och sälja ett bostadsrättsprojekt. Detta innebär bl.a. överväganden avseende bolagspaketeringar och i vilket skede avyttring bör ske till en bostadsrättsförening. Vid behov samarbetar vi med skattejurister eller revisorer. Vi tar fram preliminära kalkyler för att värdera marknaden och skapa underlag för finansiering. Förstudien är ett viktigt steg i att bedöma projektets kommersiella styrka och finansieringsmöjligheter.

Finansiering

Finansieringen kan ofta vara en helt avgörande fråga för ett nyproduktionsprojekt. Genom vårt arbete med nyproduktion, ombildning och befintliga föreningar har vi många viktiga bankkontakter och även andra finansieringsalternativ. Vi ansvarar vanligtvis för bankkontakter avseende den slutliga BRF-finansieringen och vi kan även vara behjälpliga i frågor avseende banklån för fastighetsförvärv, finansiering av eget kapital (bl.a. genom vårt kontaktnät av investerare) samt byggkreditiv för byggnationen.

Bildande av bostadsrättsförening

Jurideko tar ansvar för att bilda bostadsrättsföreningen, utveckla lämpliga stadgar samt upprätta styrelseprotokoll och stämmoprotokoll. Vi hjälper löpande till med bostadsrättsjuridiska frågor under hela processen.Jurideko håller också i informationsmöten med blivande medlemmar i bostadsrättsföreningen samt svarar på frågor från mäklare och bank. Vid behov håller vi även kurser för säljande mäklare. När processen slutförs tar vi hand om stämman då föreningen ska lämnas över till de nya medlemmarna.

Ekonomisk plan

En ekonomisk plan och upplåtelseavtalet är centrala dokument i byggprocessen. Planen behöver utformas enligt vissa regler för bli accepterade av intygsgivarna men den fyller också en viktig funktion som en budget för bostadsrättsföreningens kommande verksamhet. Den ekonomiska planen ska godkännas av två intygsgivare som utsetts av Boverket. Upplåtelseavtal är det slutgiltiga avtalet mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavarna.

Kostnadskalkyl

En kostnadskalkyl är en förenklad ekonomisk plan som gör att byggherren har rätt att teckna förhandsavtal med bostadsrättsköpare. I praktikten är förhandsavtalet ett bindande avtal om att längre fram i tiden teckna upplåtelseavtal. Fördelen med en kostnadskalkyl är att förhandsavtalet kan villkoras, till exempel att 70 procent av bostadsrätterna måste vara sålda innan byggstart. Förhandsavtalet är bra även för kunden, eftersom det ger en större trygghet än att bara teckna ett bokningsavtal. I samband med tecknandet så är det vanligt med ett förskott från kunden på cirka 10 procent av insatsen. För att förskottet ska kunna tas ut krävs tillstånd från Bolagsverket.

Bolagsverket

Jurideko handlägger löpande de registreringar som behövs hos Bolagsverket för att kunna genomföra försäljningar av bostadsrätter.