Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Våra tjänster

Bostadsrättsjuridik

Bostadsrätt är en komplex boendeform som omfattas av lagstiftning inom flera rättsområden. Samtidigt har en bostadsrättsförening flera roller: fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, inköpare och beställare. För en styrelseledamot kan förväntningarna kännas tunga när tiden är knapp. Jurideko har lång erfarenhet av att arbeta med de frågeställningar som uppkommer i bostadsrättsföreningar.

Förhandlingar med kommersiella hyresgäster

Lokalhyresavtal och hantering av dem kan leda till många frågor för styrelsen i en bostadsrättsförening. Den formella processen för till exempel omförhandling av hyresnivåer är komplicerad. Våra jurister är experter på lokalhyresavtal. Tillsammans med styrelsen diskuterar vi vilka hyresvillkor som ska gälla och agerar ombud vid omförhandling samt vid sammanträden i hyresnämnden. Vi åtar oss även rättsprocesser angående lokaler, till exempel när lokalhyresgästen slutar betala hyran eller olovligen hyr ut i andra hand.

Förhandlingar med bostadshyresgäster

En bostadsrättsförening har ofta bostadshyresgäster och behöver vara aktiv i sin roll som hyresvärd för att hyrorna ska följa hyresnivåerna på marknaden. De årliga hyresförhandlingarna sköter vi genom förhandlingar med Hyresgästföreningen. Vi biträder också i hyresnämnden då förhandlingarna har strandat. Om föreningen vill bygga om badrum eller vidta andra standardhöjande åtgärder krävs hyresgästernas tillstånd. Vi genomför den processen samt förhandlar hyreshöjning med Hyresgästföreningen efter renoveringen.

Juridiskt biträde i domstol

Jurideko har ofta uppdrag som ombud i rättsprocesser. Tvister som kan leda till domstolsärenden i en bostadsrättsförening är störningar, vanvård, att någon slutar betala månadsavgiften och olovliga andrahandsuthyrningar. Juridekos jurister biträder sina uppdragsgivare i såväl hyresnämnd, tingsrätt, hovrätt som förvaltningsdomstolar och kommunicerar med berörda parter. För att resultat ska bli det bästa så bör vi helst vara med från ett tidigt skede i processen.

Entreprenadsrättslig hjälp

Entreprenadrätten är ett komplext område där handläggningen riskerar att bli utdragen över lång tid. Tvisterna kan bland annat handla om fel eller brister i själva entreprenaden eller oenighet gällande pris och betalning. Processen omfattar ingående kommunikation och förhandling med försäkringsbolag. Juridekos erfarenhet i dessa frågor innebär som regel stora besparingar för uppdragsgivarna.

Särskild granskningsman

Alla röstberättigade medlemmar i en bostadsrättsförening har rätt att föreslå att en särskild granskare ska utses av Bolagsverket. Detta kan ske då det föreligger misstankar eller oenighet kring föreningens ekonomi. En särskild granskare har som regel i uppdrag att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Detta definieras i det så kallade granskningstemat. Om en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade röstar för att en särskild granskare ska tillsättas, måste styrelsen inom en vecka lämna en ansökan om detta till Bolagsverket. Vi på Jurideko åtar oss och genomför uppdrag som särskild granskningsman.

Vindsavtal

En råvind är som regel en stor och outnyttjad tillgång för bostadsrättsföreningen, men det krävs en hel del kvalificerat ”pappersarbete” innan vinden har byggts om till bostad. Vi hjälper till genom hela processen så att ni slipper trampa fel. Detta innebär upprättande av korrekta avtal, nya andelstal, underlag för prissättning samt formella styrelse- och stämmobeslut. I vissa fall ska även tillstånd inhämtas från hyresnämnden. Detta kräver både tid och speciell kompetens. Ett smart sätt att kvalitetssäkra processen är att anlita Jurideko som är experter på denna typ av frågor. Vi kan också rekommendera kompetenta samarbetspartners för att lotsa er genom hela vindsprojektet.

Hantering av försäkringsskador

En bostadsrättsförening råkar ibland ut för oväntade skador som innebär svåra frågor. Vid till exempel vattenskador är det viktigt att ta reda på hur skadan uppstått för att avgöra vem som ska stå för kostnaden. Våra jurister på Jurideko har stor erfarenhet av att handlägga alla typer av skadeärenden. Ofta handlar det om mycket pengar i en process där flera försäkringsbolag är inblandade  på grund av det delade ansvaret mellan den enskilde bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen.

Föreningsinterna tvister

Vi arbetar lika mycket med att förebygga tvister som med att lösa dem. Det förebyggande arbetet utför vi i nära samarbete med er i styrelsen för bostadsrättsföreningen. Går det så långt som till en juridisk process kan vi erbjuda er biträde genom hela processen. Vi stödjer våra uppdragsgivare genom hela processen för att nå den bästa lösningen för bostadsrättsföreningen.

Utbildning

En kunnig styrelse skapar en stabil bostadsrättsförening och detta ger trygga medlemmar. I styrelsearbetet uppkommer ofta frågor kring vilka regler som gäller. Här är bara några exempel:

  • Vad gäller vid överlåtelse av bostadsrätter och prövning av medlemskap?
  • När har en bostadsrättshavare förverkat rätten till sin bostadsrätt?
  • Hur hanterar man olovliga andrahandsuthyrningar?
  • Vad gör föreningen med störande grannar, vanvård och obetalda avgifter?
  • Vem ansvarar för en skada på fastigheten?
  • Vilka regler styr föreningsstämman?
  • Hur ser styrelsens ansvar ut gentemot föreningen
  • Hur höjer man hyran för kommersiella lokaler?

Jurideko sätter sig in i era behov och skräddarsyr en kurs för just er styrelse. Det gör att diskussionerna vid kurstillfället blir konkreta och givande.

Omregistrering från BF till BRF

Bostadsföreningar är en äldre form av boendekooperation som inte har samma skattemässiga och juridiska fördelar som bostadsrättsföreningar. En bostadsförening kan relativt lätt omregistreras till bostadsrättsförening och det innebär en förbättring eftersom bostadsrättslagen erbjuder ett tydligt ramverk. Jurideko tar fram det underlag som krävs för att en omregistrering ska kunna genomföras och förklarar även alla moment i processen för medlemmarna i föreningen.

Stadgar och stadgegenomgångar

Föreningsstadgarna ska dels följa lagstiftningen och dels beskriva reglerna för föreningens verksamhet. Rätt utformade stadgar är ett stöd i föreningens arbete men otydliga och krångliga stadgar kan skapa onödiga problem. Jurideko hjälper till med att anpassa era stadgar så att de passar just er förening och givetvis följer gällande lagstiftning.

Ordförandeskap vid stämmor

I en bostadsrättsförening är stämman det högsta beslutande organet. Att sitta ordförande på stämman kräver kunskap vad gäller mötesteknik, juridik och inte minst diplomati. Dåligt genomförda stämmor blir lätt en källa till konflikter och kan även skapa merarbete för styrelsen under lång tid framåt. Genom att anlita en av Juridekos konsulter som ordförande får stämman en neutral och rutinerad mötesledare. Därmed ökar chanserna att lösa problem samtidigt som risken att skapa nya blir mindre.

Andelstal

Bostadsrättsföreningens kostnader fördelas på medlemmarna baserat på deras andelstal. Andelstalen styr hur mycket varje medlem ska betala till föreningen. Ibland måste en förening justera sina andelstal, till exempel vid tillbyggnad eller vindsexploatering. Jurideko tar hand om hela processen att räkna om och justera en förenings andelstal.

Ekonomisk plan

Enligt lag måste en bostadsrättsförening ha en ekonomisk plan som är utformad enligt vissa riktlinjer. Jurideko har behörighet som intygsgivare (som utfärdas av Boverket) och hjälper till så att den ekonomiska planen upprättas på rätt sätt. Vi hjälper även till om föreningen behöver revidera sin ekonomiska plan. Enligt bostadsrättslagen skall detta ske då det inträffat väsentliga förändringar av föreningens verksamhet, till exempel upplåtelse av råvind med bostadsrätt.

Utredning äkta/oäkta BRF

Ur ett skatteperspektiv är det stor skillnad mellan en så kallad äkta och en oäkta bostadsrättsförening. Beskattningen av oäkta föreningar är på många sätt ofördelaktig.

Jurideko hjälper till att utreda den skattemässiga statusen för just er förening och ger er tydliga rekommendationer på hur ni bör agera.