Helhetslösningar inom fastighetsjuridik

Jurideko är en fastighetspartner med lång erfarenhet av att stödja bland annat hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.

Steg för steg – så går en ombildning till

 Skapa en arbetsgrupp - En ombildningsprocess kan inledas såväl på initiativ av fastighetsägaren som på initiativ av de boende. Oavsett vem som tar initiativ till en ombildning kan det vara ett bra första steg att bilda en arbetsgrupp som får ansvar för att ta reda på mer information. Arbetsgruppen kan sedan ligga till grund för den styrelse som tillsammans med en ombildningskonsult normalt är ansvariga för genomförandet av ombildningen.

 Välja ett ombud - Det är bra att välja ett ombud/ombildningskonsult i ett tidigt skede av processen. Då får ni som boende det stöd ni behöver och kan känna er trygga med att ni inte missar någon viktig del av processen eller att fastighetsägaren erbjuder er oförmånliga villkor. Träffa gärna, och ta in offerter, från flera ombud innan ni bestämmer er. Arbetssätten kan skilja sig åt en del och framförallt är det viktigt att ni känner ett förtroende för de ombud ni väljer

Jurideko Fastighetspartner har stor erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar i ombildningsprocesser. Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet och hjälper er genom hela ombildningsprocessen med bland annat:

  • Registrering av bostadsrättsförening
  • Förhandlingar angående fastighetens pris
  • Ombesörja och bekosta fastighetsbesiktning
  • Upprättande av ekonomisk plan
  • Ombesörja och bekosta intygsgivning av ekonomisk plan
  • Informationsmöten och individuella möten med hyresgäster
  • Kontakter med långivare för föreningens och medlemmarnas finansiering
  • Ordförandeskap vid köpestämma
  • Inhämta offerter för försäkring och förvaltning
  • Upprättande av avtal som köpebrev och upplåtelseavtal

 Registering och intresseanmälan - För att kunna gå vidare i processen behöver en bostadsrättsförening registreras om det inte redan finns en registrerad sedan tidigare. För att registrera en bostadsrättsförening krävs minst tre styrelseledamöter samt en revisor. Dessa är vanligen några av de boende som har tagit initiativ till att starta processen. Man kan också bilda en bostadsrättsförening och välja styrelseledamöterna på en konstituerande stämma dit alla hyresgäster bjuds in. För att föreningen ska kunna registreras av bolagsverket behöver också namn och stadgar beslutas.

För att inte riskera att fastighetsägaren säljer till någon annan kan bostadsrättsföreningen göra en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten om att man vill förvärva fastigheten. Anmälan kan göras först efter att bostadsrättsföreningen har blivit registrerad. Kravet för att kunna göra en intresseanmälan är en majoritet på två tredjedelar av hyresgästerna skriftligen förklarat sig intresserade av en ombildning. Dessa ska vara medlemmar i föreningen och folkbokförda på fastigheten. När intresseanmälan har gjorts är fastighetsägaren vid en eventuell försäljning skyldig att ge ett hembud till bostadsrättsföreningen som får möjlighet att köpa på de villkor som har avtalats med den tilltänkta köparen.

En intresseanmälan ska naturligtvis också göras till fastighetsägaren om det inte har skett tidigare.

 Besiktning - Som underlag för den ekonomiska planen och föreningens beslut om att köpa fastigheten eller inte behöver en teknisk besiktning genomföras. Besiktningen ska visa vilket fastighetens nuvarande skick är och beskriva vilka åtgärder som behöver genomföras vid olika tidpunkter. Besiktningen kan även vara ett bra underlag för förhandlingar med fastighetsägaren.

 Ekonomisk plan - När föreningen har genomfört den tekniska besiktningen är nästa steg att upprätta en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen är ett mycket viktigt dokument som beskriver den blivande bostadsrättsföreningens framtida ekonomi. I planen beräknas alla bostadsrätters avgift och insats. Planen upprättas av föreningens ombildningskonsult och fastställs av styrelsen. Två utomstående intygsgivare, utsedda av Boverket, bekräftar därefter att planen är korrekt och att kalkylerna över den framtida ekonomin är realistiska. Den ekonomsika planen ska registeras hos bolagsverket.

 Köpstämma - När den ekonomiska planen är klar kan man gå vidare med att fatta beslut om föreningen ska köpa fastigheten (beslut om ombildning) eller inte. På köpstämman som den extra föreningsstämman brukar kallas ska hyresgästerna i minst 2/3 av samtliga uthyrda lägenheter som omfattas av köpet rösta ja för att ombildningen ska kunna genomföras. Även de medlemmar som inte vill köpa sin lägenhet kan rösta ja till att bostadsrättsföreningen köper fastigheten och fortsätta bo kvar som hyresgäster

 Tillträde - När föreningen har fattat beslut om att köpa fastigheten undertecknas ett köpekontrakt av föreningen och fastighetsägaren. På en i kontraktet bestämd tillträdesdag skriver parterna under köpebrevet och föreningen betalar hela köpsumman (genom insatser från medlemmarna och föreningslån) och tar formellt över fastigheten. Direkt därefter upplåter föreningen genom upplåtelseavtal de lägenheter som hyresgästerna har köpt som bostadsrätter till de nya bostadsrättshavarna.

Vad är en bostadsrätt?

Vad kostar det att bo i bostadsrätt?

Jag har inga pengar till kontantinsats, kan jag ändå vara med i en ombildning?

Blir det inte dyrt för föreningen om fastigheten har stora renoveringsbehov?

Är ombildningar ett alternativ utanför storstäderna?

När är det möjligt att sälja en bostadsrätt efter köpet?

Kan bostadsrätten ägas tillsammans med någon annan?